LONAS KAUPADE OSTU-MÜÜGI EESKIRI

1. MÕISTED

1.1. E-pood - lonas.ee veebipood, mis asub aadressil https://www.lonas.ee/.

1.2 Klient - isik, kes ostab Kaupluses kaupu ja nendega seotud teenuseid.

1.3. Müüja - DREAMLAND HOME OÜ, juriidiline isik, registrikood 10837302, registrijärgne aadress Pärnu mnt 238, Tallinn, Harjumaa 11624, Eesti Vabariik, pangakonto nr EE65 2200 2210 1883 6281, telefon +372 6 682 261, e-posti aadress [email protected], kui kaubad ostetakse Müügisalongis või elektrooniliselt - telefoni või e-posti teel.

LONAS UAB, juriidiline isik, registrikood 156871188, registrijärgne aadress Ukmergės g. 18, 55101 Jonava, Leedu Vabariik, pangakonto nr LT30 7300 0101 1577 6970, telefon +372 6 682 261, e-posti aadress: [email protected], kui  kaubad ostetakse E-poest või elektrooniliste sidevahendite kaudu.

1.4 Kauplus - müügisalong ja e-pood koos.

1.5 Müügisalong - Müüja DREAMLAND HOME OÜ füüsilised kauplused – ettevõtte müügisalongid, mis tegutsevad Eesti Vabariigis Lonase kaubamärgi all.

1.6 Leping - Müüja ja Kliendi vahel sõlmitud kaupade ostu-müügileping.

1.7 Eeskiri - käesolevad Lonase ostu-müügieeskirjad.

1.8 Tarbija - füüsiline isik, kes ostab Kauplusest kaupu ja nendega seotud teenuseid oma isiklikeks, perekondlikeks või kodusteks vajadusteks, mis ei ole seotud tema äritegevuse, kaubanduse, käsitöö või elukutsega.

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Käesolev Eeskiri on siduv juriidiline dokument, milles sätestatakse Müüja ja Kliendi õigused ja kohustused, kauba ja sellega seotud teenuste ostmise, maksmise ja kohale toimetamise kord, poolte vastutus ning muud kauba ja sellega seotud teenuste ostu ja müügiga seotud sätted.

2.2 Klient võib kaupu ja nendega seotud teenuseid osta alles pärast nõustumist ja lugemist käesolevate Eeskirjadega, mis on samuti kättesaadavad aadressil https://www.lonas.ee/ostu-mueuegireeglid/, ning Müüja privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav aadressil https://www.lonas.ee/privaatsuspoliitika.html. Mugavuse huvides võib Klient täiendavalt tutvuda Eeskirjadega mitte ainult märgitud aadressidel, vaid ka kasutades Müügialongis olevat QR-koodi. Nende Eeskirjade ja Müüja privaatsuspoliitikaga nõustudes kinnitab Klient, et ta on need dokumendid läbi lugenud ja kohustub neid järgima ning loetakse, et teda on nõuetekohaselt teavitatud Kliendi isikuandmete töötlemisest ja tema kui andmesubjekti õigustest.

2.3 Kõik ostu-müügieeskirjad esitatakse enne lepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisel loetakse, et Klient on tutvunud käesolevate Eeskirjade ja Müüja privaatsuspoliitikaga kirjalikult.

3. LEPINGU SÕLMIMINE

3.1 Leping Kliendi ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui:

3.1.1: Ostes kaupa Müügisalongist:

3.1.1.1. Klient võtab kauba viivitamatult vastu, kui ta on tasunud kogu kauba hinna ja saab Müüjalt kassaarvedokumendi või muu hinna tasumist kinnitava dokumendi.

3.1.1.2. Klient saab Müüja poolt väljastatud arve, mille alusel ta maksab kogusumma või Müüja arvele märgitud ettemaksu, kui kaup toimetatakse kohale hiljem

3.1.2. E-poes kaupade tellimisel moodustab Klient E-poes antud juhiseid järgides ostukorvi, määrab tarneaadressi, täidab nõutud andmed, kinnitab käesolevate Eeskirjade ja Müüja privaatsuspoliitikaga nõustumist, valib makseviisi ja tellib kauba ning sellega seotud teenused, Müüja kinnitab kauba ja sellega seotud teenuste tellimist, saates Kliendi poolt määratud e-posti aadressile tellimusteabe ja kinnitusteate.

3.1.3. Kauba tellimisel muul elektroonilisel teel (telefoni või e-posti teel) saab Klient Müüja poolt e-posti teel väljastatud arve, mille kohaselt tasub Klient kogu kauba hinna või Müüja arvel märgitud ettemaksu.

3.2 Müüja võib keelduda Kliendi tellimuse kinnitamisest, kui Klient ei täida kõiki tellimuse tingimusi, Müüjal ei ole Kliendi soovitud kaupa või muul põhjusel. Kui Müüja keeldub Kliendi tellimust kinnitamast, tagastatakse Kliendile Kliendi poolt tasutud ettemaks.

3.3 Pärast Kliendi tellimuse kinnitamist kohustub Klient tasuma kogu kauba hinna ning võtma tellitud kauba ja sellega seotud teenused vastu.

3.4 Leping jääb jõusse kuni käesoleva lepingu kohaste kohustuste täieliku täitmiseni. Leping loetakse täidetuks, kui kaup on kliendile seaduses ja käesolevates Eeskirjades sätestatud korras üle antud ja sellega seotud teenused osutatud ning klient on üleantud kauba ja osutatud teenuste eest täielikult tasunud.

4. KAUBA HIND JA MAKSMINE

4.1 Kaupade ja teenuste hinnad on näidatud eurodes (EUR) koos käibemaksuga.

4.2 Kaupu müüakse Kliendile tellimuse esitamise hetkel poes kehtivate hindadega.

4.3: Kauba eest saab tasuda:

4.3.1. kohe pärast tellimuse esitamist elektroonilise pangalingi abil, kui kaup tellitakse E-poest.

4.3.2. Pangaaardiga kauba kohaletoimetamise või ostmise ajal Müügisalongis.

4.3.3. Sularahas kauba kohaletoimetamise või ostmise ajal Müügisalongis.

4.3.4. Pangaülekandega Müügisalongis ja E-poes sooritatud ostude eest.

4.4 Müüja võib nõuda Kliendilt teatud kaupade eest ettemaksu, mille suurus määratakse kindlaks tellimuse esitamisel või Müüja poolt esitatud arvel. Ülejäänud summa makstakse Eeskirjade punktis 4.3 sätestatud korras. Kui ettemaks on kohustuslik, sii hakatakse Tellimust täitma ja Leping loetakse sõlmituks alles pärast ettemaksu tasumist (välja arvatud juhul, kui Klient tasub kauba kogusumma). Ettemaks on kohustuslik:

4.4.1. Müügisalongis tellimuse esitamisel on ettemaksu suurus 20 % (kakskümmend protsenti) tellimuse väärtusest, välja arvatud juhul, kui Müüja nõuab suuremat ettemaksu.

4.4.2. Elektroonilise sidevahendiga tellimuse esitamisel, kui ettemaks on märgitud tellimuse esitamise ajal või Müüja poolt esitatud arvel.

4.5 Kui Klient ei maksa ettemaksu tähtajaks, loetakse seda lepingust taganemiseks.

4.6 Müüja säilitab kauba omandiõiguse, kuni kauba eest on täielikult tasutud ja kaup on kätte saadud või üle antud kliendi valitud vedajale, juhul kui klient korraldab kauba transpordi ise. Kauba juhusliku kadumise või kahjustumise risk läheb Kliendile üle kauba üleandmisel või üleandmisel Kliendi valitud vedajale kui Klient korraldab kauba transpordi ise.

4.7 Kui Müüja avastab Müügisalongis või Kliendile esitatud arvel hinnavea, teavitab Müüja viivitamatult Klienti, kui Klient on teinud tellimuse vale hinna alusel. Sellisel juhul on Kliendil õigus tühistada tellimus või kinnitada tellimus uuesti õige hinnaga 5 (viie) päeva jooksul alates Müüja hinnavea teatamise kättesaamisest. Kui Klient keeldub tellimust õige hinnaga uuesti kinnitamast, loetakse, et Klient on lepingust taganenud ja Müüja tagastab Kliendile 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Kliendi poolt makstud vastava summa.

4.8 Müüja poolt lisatateenuste eest kohaldatavate tasudega saab tutvuda aadressil: https://www.lonas.ee/kohaletoimetamine/.

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1. Tarbijal on õigus ilma põhjendusi esitamata enne kauba kohaletoimetamist, samuti 14 (neljateistkümne) päeva jooksul (I) alates kauba kättesaamise/tarnimise kuupäevast või (II) kui Tarbija on tellinud ühes tellimuses rohkem kui ühe toote ja kaup tarnitakse eraldi, siis alates viimase kättesaamise/tarnimise päevast, või (III) kui kaup tarnitakse eri partiidena või osadena, alates viimase partii või osa kättesaamise kuupäevast, taganeda elektrooniliste sidevahendite (e-pood, telefon, e-post) teel sõlmitud lepingust, välja arvatud ostu-müügilepingud, millest ei saa taganeda õigusaktide alusel. Tarbija võib elektrooniliste sidevahendite abil sõlmitud lepingust taganeda, saates Müüjale e-posti teel aadressil  [email protected] täidetud taganemisvormi  (lisa nr 1) või vabas vormis teate Lepingust taganemiseks, milles on selgelt väljendatud Tarbija kavatsus Lepingust taganeda. Lepingust taganemisel peab Tarbija esitama Müüjale ka ostudokumendid (arve, maksekaardi väljavõtte, maksekaardi tšeki jne), lisades nende koopia e-posti teel saadetud Lepingu taganemisavaldusele.

6.2. Kui Tarbija on esitanud taganemisavalduse elektrooniliselt, tuleb kaup Müüjale tagasi saata hiljemalt Eeskirjade punktis 6.1 sätestatud taganemisperioodi jooksul, kooskõlastades Müüjaga tarneaja. Tarbija vastutab tagastatava kauba nõuetekohase pakendamise eest. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Tarbija, kui müüja ei ole määranud teisiti.

6.3. Tagastatud kauba eest makstud raha, sealhulgas Tarbija poolt tasutud tarnekulud, tagastatakse maksekorraldusega pangakontole, millelt makse tehti, või kui makse ei ole tehtud maksekorraldusega – Tarbija poolt Lepingust taganemise avalduses märgitud pangakontole, hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil Müüja on saanud Tarbija Lepingust taganemise avalduse, kui aga  kaup oli Tarbijale kätte toimetatud, siis alates kauba Müüjale tagastamise päevast.

6.4 Tarbijal on õigus Lepingust taganeda ainult juhul, kui on täidetud Eeskirjade alapunktides 7.3.1-7.3.3 sätestatud tingimused.

6.5 Samuti on Tarbijal õigus tühistada Müügisalongis tehtud tellimus 3 (kolme) päeva jooksul alates tellimuse esitamisest, kui kaup tuleb toota ja seda ei ole veel Tarbijale üle antud. Tarbija peab tellimuse tühistama Müügisalongis, kus tellimus tehti. Tühistamise korral tagastatakse makstud ettemaks 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

7. KVALITEETSE KAUBA VAHETAMINE JA TAGASTAMINE

7.1. Lisaks Lepingust taganemisele võib Tarbija muudel juhtudel, kui talle ei meeldi kauba vorm, suurus, värv, mudel või komplektsus, kauba vahetada või tagastada Eeskirjades ja õigusaktidega kehtestatud korras.

7.2. Kaupu, mis on valmistatud vastavalt Tarbija esitatud spetsifikatsioonidele või mis on valmistatud vastavalt Tarbija individuaalsetele vajadustele (mittestandardsed mõõtmed, katte värvus, valitud kangaga voodi jne), samuti kaupu, mida ei saa õigusaktide kohaselt ümber vahetada või tagastada või mida saab ümber vahetada või tagastada ainult Müüja nõusolekul, ei saa ümber vahetada ega tagastada, kui Müüja ei ole määranud teisiti.

7.3 Kvaliteetsete kaupade vahetamisel või tagastamisel peab Tarbija järgima järgmisi nõudeid:

7.3.1. Tagastatud toode peab olema kahjustamata originaalpakendis.

7.3.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja lahti pakkimata (pakendi, välja arvatud hügieenitoodete puhul, avamist ilma seda katki rebimata, kui kaupa ei ole võimalik ilma pakendit avamata üle vaadata, ei loeta kahjustuseks), heas seisukorras, peab olema säilitanud selle kasutamisomadused ja kahjustamata.

7.3.3.3. Tagastatav kaup peab olema terviklik ja samas seisukorras (sh kingitused ja muud tarvikud), nagu Tarbija need sai.

7.3.4. Vahetatava või tagastatava kaubaga peavad kaasas olema ostu tõendavad dokumendid (arve, maksekaardi väljavõte, maksekaardi tšekk vms) ja kauba tagastamise vorm, mille täidab Lonase esindaja vahetuse või tagastamise ajal.

7.3.5. Kaup ei kuulu nende kaupade nimekirja, mida ei saa ümber vahetada ega tagastada, nagu on sätestatud Eeskirjade punktis 7.2.

7.4 Müüja ei võta vastu kaupu, mis ei vasta Eeskirjade punktis 7.3 sätestatud nõuetele ja kaupu, mida on nimetatud  Eeskirjade punktis 7.2 ega tagasta Tarbija poolt sellise kauba eest makstud raha.

7.5 Kvaliteetset toodet vahetades või tagastades nõustub Tarbija, et Müüja esindajad hindavad vahetatavat või tagastatavat toodet uuesti. Müüja nõudmisel peab kasutaja andma Müüjale võimaluse hinnata toodet kauba kohaletoimetamise kohas või muus kohas, kus see asub. Kui kaup ei vasta käesolevates Eeskirjades sätestatud nõuetele, tagastatakse see Tarbijale. Sellisel juhul võtab Müüja viivitamata ühendust Tarbijaga, kasutades Tarbija poolt esitatud kontaktandmeid, et leppida kokku, kuidas kaup Tarbijale üle anda. Kui vahetatav või tagastatav kaup ei vasta käesolevates Eeskirjades sätestatud nõuetele ja Tarbija keeldub tagastatud kaupa vastu võtmast või kaupa ei õnnestu  Tarbijale tagastada Müüjast mitteolenevatel põhjustel, säilitab Müüja kaupa kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates  Müüja viimasest kontaktist Tarbijaga või püüdest temaga ühendust võtta, et kokku leppida kauba üleandmise viis.

7.6. Raha tagastatud kauba eest, mis vastab Eeskirja punktis 7.3 sätestatud nõuetele, tagastatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba Müüjale tagastamise päevast.

7.7 Kauba vahetamise või tagastamise korral ei tagastata osutatud lisateenuste eest makstud raha (nt kohaletoimetamise tasu, tagasisaatmise tasu jne).

7.8 Enne toote vahetamist või tagastamist peab Tarbija võtma ühendust selle Müügisalongi töötajatega, kust toode osteti, või kui toode on ostetud elektroonilisel teel (e-pood, telefon või e-post), siis telefoni teel +372 6682261 või e-posti teel [email protected] ning leppima kokku vahetamise või tagastamise tingimustes.

8. TOOTE PROOVIPERIOOD

8.1 Kolmevärvilise madratsikollektsiooni kuuluvate madratsite (Tyla®, Tyla® Plus, Harmonija®, Harmonija® Plus, Mūza®,Mūza® Plius) puhul kehtib 30 (kolmekümne) öine prooviperiood, mille jooksul võib kvaliteetse madratsi üks kord ümber vahetada mis tahes teise Kolmevärvilise madratsikollektsiooni kuuluva madratsi vastu. 30-öine prooviperiood algab toote kättesaamisest.

8.2 Klient ei saa kasutada Eeskirjade punktis 8.1 sätestatud õigust, kui kõnealune madrats on valmistatud vastavalt Kliendi poolt esitatud spetsifikatsioonidele või on valmistatud Kliendi individuaalsete vajaduste järgi (mittestandardsed mõõtmed, kate, värv jne.) või on ostetud väljapaneku näidisena või madalama hinnaga puudustega, millest Klienti on eelnevalt teavitatud ja mis ei takista madratsi kasutamist ettenähtud otstarbel. Standardmõõdus madratsid ja nende katted leiab aadressil http://www.lonas.ee.

8.3 Juhul kui prooviperioodi jooksult tõuseb vahetatava kauba hind või kaup vahetatakse kallima kauba vastu, tuleb Kliendil tasuda hinnavahe.

8.4 Enne toote vahetamist peab Klient võtma ühendust selle Müügisalongi töötajatega, kust toode osteti, või kui toode on ostetud elektroonilisel teel (e-poes, telefoni või e-posti teel), siis telefoni teel +372 6682261 või e-posti teel [email protected] ja leppima kokku kauba vahetamise tingimustes.

8.5 Enne kauba asendamist on Müüjal õigus hinnata kaupa Eeskirjade punktis 7.5 sätestatud korras.

9. MITTEKVALITEETSE KAUBA TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

9.1. E-poes olevate kaupade värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule kujule ja värvile, mis on tingitud Kliendi poolt kasutatava ekraani või muude elektrooniliste seadmete omadustest.

9.2 Mittekvaliteetse kauba ostmise korral on Kliendil õigusaktides sätestatud õigused.

9.3 Garantii kehtivusaja jooksul võib Klient nõuda kauba puuduste tasuta kõrvaldamist, defektse kauba asendamist analoogse kaubaga või sarnase või muu kvaliteediga kaubaga, kauba hinna vähendamist või kauba tagastamist ja selle eest makstud raha tagastamist. Kliendil ei ole õigust lepingut lõpetada, kui kauba puudus on väike. Kui Klient soovib defektse toote vahetada uue, kallima toote vastu, peab Klient tasuma hinnavahe.

9.4 Kauba vahetamise korral tarnitakse kaup hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul või kui kaup tuleb toota, siis 33 (kolmekümne kolme) tööpäeva jooksul alates Kliendi tellimuse vastuvõtmise kuupäevast.

9.5 Enne defektse toote tagastamist peab Klient Müüjaga ühendust võtma telefonil +372 6682261 või e-posti aadressil  [email protected], et leppida kokku tagastamise tingimustes.

9.6 Enne kauba vahetamist on Müüjal õigus hinnata kaupa Eeskirjade punktis 7.5 sätestatud korras.

10. SOOVITUSED TOODETE KASUTAMISEKS JA GARANTIITEENUSE ÜLDTINGIMUSED

10.1 Kaubale antakse 24 (kahekümne nelja) kuu pikkune garantii, kui Müüja ei ole määranud teisiti.

10.2 Toote kaubandusliku garantii kestus, selle tingimused ja garantiiteenuse üldtingimused on sätestatud aadressil https://www.lonas.ee/uldine-tootegarantii.html või eraldi dokumendis (garantiikaart), mis on tootega kaasas. Garantiiaeg algab kauba üleandmise või Kliendile üleandmise kuupäevast, kui Klient tuleb kaubale ise järgi.

10.3 Pärast kaubale antud garantii kasutamist ei alga garantiiaeg selle toote puhul uuesti  - garantiiaega arvestatakse kauba esmase kättetoimetamise või Kliendile üleandmise kuupäevast. Periood, mille jooksul Klient ei ole saanud toodet defektide tõttu kasutada, ei lisandu garantiiajale.

10.4 Tootega on kaasas soovitused toote kasutamiseks. Mõne toote puhul leiate soovitused kasutamiseks aadressil: https://www.lonas.ee/uldine-tootegarantii.html.

10.5 Müüja on selgitanud Kliendile ja Klient saab aru, et uus madrats või mööbel, nagu kõik uued esemed (nt jalanõud), omab spetsiifilist lõhna, mis on tingitud uute materjalide, nagu polüuretaan, lateks, kangad jne. kasutamisest. See on inimese tervisele kahjutu ja kaob aja jooksul.

11. KONSULTATSIOONID, TEATED JA KAEBUSED

11.1 Klient võib konsultatsiooni saamiseks võtta ühendust Müüjaga e-posti aadressil [email protected] või telefoni teel numbril +372 6682261.

11.2 Kõik teated ja kaebused võib esitada e-posti aadressil [email protected], telefoni teel numbril +372 6682261 või posti teel aadressil Pärnu mnt 238, Tallinn, Harjumaa 11624, Eesti Vabariik. Müüjal on õigus menetleda kaebusi 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates nende kättesaamise kuupäevast, kui Eesti Vabariigi õigusaktidega ei ole sätestatud teistsuguseid tähtaegu. Keerulistel juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümne) päeva võrra. Vastused kaebustele edastatakse Kliendile e-posti või telefoni teel või Kliendi poolt märgitud aadressil.

11.3. Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve ameti poole, Endla 10a, 10122 Tallinn, tel +372 6 672 000, +372 6 201 707, e-post [email protected], kodulehekülg https://www.ttja.ee/, või Euroopa Tarbijakeskuse poole, Endla 10a, 10122 Tallinn, e-post [email protected], kodulehekülg https://www.consumer.ee/

12. VASTUTUS

12.1 Klient vastutab täielikult tellimuse esitamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient ei esita kauba tellimisel täpseid andmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest ka juhul, kui kahjud on põhjustatud sellest, et Klient, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei ole tutvunud Eeskirjadega ja/või Lepinguga, kuigi talle on antud selleks võimalus.

12.2 Kui e-pood sisaldab linke teiste isikute veebilehtedele, ei garanteeri Müüja, et teave, mida saab nende veebilehtede külastamisel vaadata, on õige, täielik või täpne. Kolmandate isikute poolt esitatud teabe sisu, õigsuse, põhjalikkuse ja täpsuse eest vastutavad kolmandad isikud.

12.3 Müüja ei vastuta lepingu täitmata jätmise ja/või kauba kohaletoimetamata jätmise või hilinenud kohaletoimetamise eest, kui see on tingitud kolmanda isiku süüst või asjaoludest, mida Müüja ei saanud kontrollida ning mõistlikult ette näha Lepingu sõlmimise hetkel ja ei saanud takistada nende asjaolude või tagajärgede tekkimist. Kui nimetatud asjaolud kestavad kauem kui 30 (kolmkümmend) päeva, võivad pooled omavahelisel kokkuleppel Lepingu lõpetada.

12.4 Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.

12.5 Kui tellimust ei toimetata kohale  kokkulepitud aja jooksul, maksab Müüja Kliendi nõudmisel viivist 0,05% tellimuse väärtusest iga viivitatud päeva eest alates tellimuse viimasest võimalikust tarnekuupäevast, nagu on sätestatud Eeskirjade punktis 5.5.

12.6. Kui kauba hinna jääksumma ei ole tasutud lepingus sätestatud tähtaja jooksul või kui Klient keeldub põhjendamatult kauba vastuvõtmisest või väldib selle vastuvõtmist, on Müüjal õigus jätta oma kohustused täitmata ja kaup tarnimata nii kaua, kui Klient on maksmisega viivitanud, ning Klient peab lisaks hüvitama Müüjale kauba ladustamisega seotud kulud, arvestades 1,00 euro  (üks euro) iga kauba ladustamise kalendripäeva kohta alates kauba üleandmiseks määratud kuupäevast, ning on kohustatud maksma viivist 0,05% tellimuse väärtusest iga viivitatud tööpäeva eest.

12.7 Klient võib tarnekuupäeva tasuta edasi lükata kuni kaks kuud alates algselt kokkulepitud tarnekuupäevast ainult juhul, kui ta ei ole veel saanud SMS-teavitust plaanitud tarne kohta tellimuses märgitud telefoninumbrile. Vastasel juhul, kui Klient soovib tarnekuupäeva edasi lükata ja Müüja on sellega nõus, tuleb tasuda ladustamistasu 1,00 eurot (üks euro) iga kalendripäeva eest alates viimasest kokkulepitud tarnekuupäevast.

13. LÕPPSÄTTED

13.1 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13.2 Müüja võib igal ajal loovutada oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see võib vähendada Tarbijale antud garantiisid, ilma Kliendi nõusolekuta ja Klienti teavitamata.

13.3 Müüjal on õigus käesolevat Eeskirja muuta ühepoolselt ilma Klienti eelnevalt teavitamata ja ilma Kliendi eelneva nõusolekuta. Konkreetsele tellimusele kohaldatakse Lepingu sõlmimise ajal kehtivaid Eeskirju.

13.4 KõikLepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda 15 (viieteistkümne) päeva jooksul vaidlusi läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlused lõplikult Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.