Privaatsuspoliitika

Üldsätted

LONAS, UAB, juriidilise isiku registrikood 156871188, registrijärgne aadress Ukmergės g. 18, 55101 Jonava, Leedu Vabariik, tel. +372 6 682 261, e-post: [email protected], kui kaupu ostetakse e-poest või elektrooniliselt, või DREAMLAND HOME OÜ, juriidilise isiku registrikood 10837302, asukohaga Pärnu mnt 238, Tallinn, Harjumaa 11624, Eesti Vabariik, tel. +372 6 682 261, e-post [email protected], kui ostud tehakse Müügisalongis või elektrooniliste sidevahendite, telefoni või e-posti teel, (edaspidi "ettevõte") võtab kohustuse kaitsta ja austada teie eraelu puutumatust ja privaatsust. Palun lugege siintoodu tähelepanelikult läbi, et mõista, miks ja kuidas me teie andmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

Privaatsuspoliitika sisukord:

I. Milliseid isikuandmeid me kasutame ja milleks;

II. Milliseid isikuandmeid me avaldame kolmandatele isikutele;

III. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame;

IV. Turundusteated;

V. Teie õigused;

VI. Kuidas me kasutame küpsiseid;

VII. Muu oluline teave isikuandmete kasutamise kohta;

VIII. Muudatused teie privaatsusseadetes;

IX. Kuidas meiega ühendust võtta.

I. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel

1. Me töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul ja õigustatud huvides teie isikuandmete töötlemise eesmärgil, milleks on teiega lepingu sõlmimine ja nõuetekohane täitmine.

2. Meie eesmärk on tagada teile teenuste sujuv osutamine, kvaliteetne teenindus ja parim võimalik kogemus meie ettevõttega ning me töötleme teie isikuandmeid selle õigustatud huvi eesmärgil. Teil on õigus sellise andmetöötlusega mis tahes hetkel mitte nõustuda, võttes meiega ühendust aadressil [email protected]. Kui  saame teate teie mittenõustumisest, lõpetame teie andmete töötlemise viivitamatult, kuid selleks võib kuluda kuni 10 päeva.

Õigustatud huvi alusel töötleme teie allpool nimetatud tehnilisi andmeid.

Töötleme järgmist liiki isikuandmeid:

TEIE KOMMUNIKATSIOONIANDMED

1. Teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber:

a. müües või toimetades teie poolt www.lonas.ee ostetud kaupu teie poolt määratud maksja- ja tarneaadressile;

b. teile informatsiooni saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta;

c. teie tegeliku vanuse väljaselgitamiseks, kuna meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud ainult üle 16-aastastele isikutele.

2. Teie ostu- ja tegevusajalugu, mis koosneb teie ostudest, teie ostukorvi salvestatud esemetest ja teie tegevustest e-posti ja veebisaidi kasutamisel:

a. teile toodete müümiseks;

b. teenuste ja abi osutamiseks, sealhulgas tagasimaksetega tegelemiseks;

c. personaliseeritud e-kirjade saatmiseks.

3. Teie turundusandmed: 

a. Teie nõusolek meie pakkumiste ja uudiskirjade saamiseks, 

b. Teie e-posti aadress, kui tellite meie uudiskirja, et saada uudiseid ja pakkumisi.

Säilitame neid andmeid 2 aastat.

TEHINGU ÜKSIKASJAD

1. Teie makseandmed:

a. raha vastuvõtmine ja tagastamine, et täita meie lepingulisi kohustusi teie ees;

b. pettuste ennetamise ja tuvastamiseks, et ennetada ja teha kindlaks pettusjuhtumid.

Säilitame neid andmeid 10 aastat.

TEHNILISED ANDMED

Kogume, analüüsime ja edastame teie andmeid, et tagada teile teenuste sujuv osutamine, kvaliteetne teenindus ja parim võimalik kogemus meie ettevõttega. Töötleme teie tehnilisi andmeid, mis on saadud analüütilistelt teenuseosutajatelt (nagu Google, Facebook).

Google Analyticsi tööriistade abil andmeid kogudes töötleme statistilist teavet meie veebilehe liikluse, teie kasutatava brauseri, kasutatava arvuti, külastuste arvu, meie veebilehel veedetud aja, meie veebilehe külastuskordade arvu, veebilehe, millelt te meie veebilehele tulite, ja otsingu tüübi kohta, mis viis teid meie veebilehele.

Säilitame neid andmeid kuni 2 aastat.

II. Milliseid isikuandmeid me avaldame kolmandatele isikutele

Ettevõte kohustub mitte avaldama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

1. kui ostja nõustub isikuandmete avaldamisega;

2. tellimuse täitmiseks või muude teenuste osutamiseks Ettevõtte partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamise või muid ostja tellitud teenuseid;

3. teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetle, kui andmed on vajalikud seotud eesmärkide saavutamiseks;

4. õiguskaitseasutustele Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras;

5. kui see on vajalik õigusrikkumiste ennetamiseks või uurimiseks.

III. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik lepinguliste kohustuste või õiguslike nõuete täitmiseks. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse kuni teie nõusoleku tühistamise kuupäevani.

IV. Turundusteated

Saadame teile turundusteateid üksnes siis, kui meil on teie nõusolek andmetöötluseks otseturunduse eesmärgil. Teie nõusoleku korral saadame teile otseturundusteateid e-posti teel, et teavitada teid meie uudistest ja kampaaniatest ning saaksite tutvuda meie uute toodetega. 

Kõik turundusteadete tellijad võivad igal ajal loobuda Lonas UAB või [email protected] saadetud turundusteadetest. Seda saate teha, klõpsates mis tahes meie e-kirjas oleval tellimuse tühistamise lingil või võttes ühendust meie klienditeeninduskeskusega aadressil [email protected]. Kui loobute uudiskirjast, uuendame teie profiili, et teile ei saadetaks enam turundusteateid. Palun pidage silmas, et meie süsteemide uuendamine võib võtta paar päeva. Seetõttu võite veel mõnda aega saada otseturundusteateid, kuni teie taotluse menetlemine kestab.

V. Teie õigused

Teil kui isikuandmete subjektil on järgmised õigused:

1. Õigus tutvuda oma isikuandmetega. Teil on õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teiga seotud isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus saada juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele koos teatava lisateabega. See lisateave hõlmab töötlemise eesmärki, isikuandmete kategooriaid ja isikuandmete saajat. Me esitame teile koopia teie isikuandmetest tingimusel, et sellega ei rikuta teiste isikute õigusi.

2. Õigus nõuda isikuandmete parandamist. Teil on õigus täpsustada kõiki enda ebatäpsed isikuandmed ja täiendada töötlemiseesmärkidest lähtuvalt kõiki enda ebapiisavaid isikuandmeid.

3. Õigus taodelda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust saate kasutada, kui: I) isikuandmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; II) tühistate oma nõusoleku ja andmetöötluseks puudub muu õiguslik alus; III) te ei anna nõusolekut isikuandmete töötlemiseks kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega; IV) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; või V) isikuandmeid on töödeldud  ebaseaduslikult. Juhime teie tähelepanu sellele, et teatavatel juhtudel ei pruugi teil olla võimalik seda õigust kohaldatavate erandite tõttu kasutada. Need erandid hõlmavad juhtumeid, kus isikuandmete töötlemine on vajalik: I) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; II) meie suhtes kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks või III) õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

4. Õigus piirata andmetöötlust. Seda õigust saab kasutada järgmistel juhtudel: I) kui te vaidlustate isikuandmete õigsuse; II) kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei soovi, et need kustutatakse; III) kui isikuandmeid ei ole enam meie andmetöötluse eesmärgil tarvis, kuid te taotlete neid õigusnõuete  esitamise, täitmise või kaitsmise jaoks; või IV) kui te esitate vastuväite töötlemise vastu avaliku huvi või õigustatud huvi alusel, kuni teie vastuväite põhjendatuse kontrollimiseni. Isikuandmete töötlemispiirangu korral võime teie isikuandmeid jätkuvalt säilitada, kuid me ei töötle neid edasi, välja arvatud: I) teie nõusolekul; II) õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; III) teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmiseks; või IV) olulise avaliku huvi tõttu.

5. Õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kuid üksnes sellisel määral, kuivõrd me kasutame andmeid avaliku huvi eesmärkidel või meie enda või kolmanda isiku õigustatud huvides. Kui te sellega ei nõustu, peatame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et andmeid töödeldakse veenvatel seaduslikel põhjustel, mis on teie huvidest, õigustest  ja vabadustest ülesem või õigusjärgsete nõuete avaldamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

6. Õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profiilianalüüs otseturunduse eesmärgil). Kui te ei ole sellega nõus, lõpetame teie isikuandmete töötlemise sel eesmärgil.

7. Õigus isikuandmete ülekandmisele. Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on I) teie nõusolek või II) lepingu täitmine või teie taotlusel enne lepingu sõlmimist teostatud toimingud.

8. Õigus saada oma isikuandmeid süstematiseeritud, üldkasutatavas ja arvutiga loetavas formaadis. Seda õiguste ei saa kasutada juhul, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.

9. Kui arvate, et me rikume teie isikuandmete töötlemisel andmekaitseseadust, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse eest vastutavale riigiasutusele.

10. Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks mis tahes ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguslikkust.

VI. Kuidas me kasutame küpsiseid

Sarnaselt paljude teistega on ka meie veebilehel kasutusel küpsised. Tegu on väikemahuliste andmefailidega, mis aitavad meil kiiremini ja usaldusväärsemalt sisu esitada. Kui külastate või kasutate meie veebilehti või meie teenuseid, tööriistu või sõnumiedastuskanaleid, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid, mis aitavad  meil teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenindada, sealhulgas reklaami eesmärgil.

Üldiselt ei salvesta küpsised mingit informatsiooni, mis võimaldaks kasutajat tuvastada, kuid teie isikuandmed, mida me töötleme, võivad olla seotud küpsiste abil saadud ja salvestatud teabega.

Kolmandate osapoolte poolt kasutatavad küpsised

Otseturunduse eesmärgil võime kasutada Google Analyticsi, Facebooki või muude sotsiaalvõrgustike pakutavaid turundus- ja/või reklaamivahendeid, mis aitavad meil küpsiste poolt kogutud informatsiooni põhjal ostajate vajadusi analüüsida Lisateavet nende teenusepakkujate küpsiste poliitika kohta saate nende platvormidel.

VII. Muu oluline teave isikuandmete kasutamise kohta

Laste isikuandmed

Meie veebilehel pakutavad teenused on ette nähtud ainult üle 16-aastastele isikutele. Kui meil on põhjendatud alus kahtlustada, et töötleme käesolevas lõikes nimetatud vanusest nooremate isikute andmeid, eemaldame nende isikute andmed oma andmebaasidest. Kui teil on põhjendatud kahtlus, et me töötleme alla 16-aastaste isikute andmeid, teavitage meid sellest viivitamatult e-posti aadressil [email protected].

VIII. Muudatused teie privaatsuspoliitikas

Me vaatame oma privaatsuspoliitikat regulaarselt üle, et tagada, et see kajastaks seda, kuidas me teie andmeid käsitleme.

Kui me teeme olulisi muudatusi, teavitame teid sellest veebilehel või muul sobival viisil, näiteks e-posti teel, et saaksite need muudatused enne meie veebilehe kasutamise jätkamist üle vaadata. 

IX. Kuidas meiega ühendust võtta

Me tahame alati kuulda oma klientide tagasisidet.

Ärge kartke meiega ühendust võtta, kui:

- teil on küsimusi või tagasisidet meie privaatsuspoliitika kohta;

- soovite, et me lõpetaksime teie andmete kasutamise;

- soovite kasutada enda kui isikuandmete subjekti õiguseid või esitada kaebus.

Võite meiega ühendust võtta seoses oma isikuandmete töötlemise ja oma õiguste realiseerimise küsimuses e-posti aadressil [email protected] või saates taotlused/kaebused/tagasiside kirjalikult aadressil DREAMLAND HOME OÜ, juriidiline isik registrikood 10837302, asukohaga Pärnu mnt 238, Tallinn, Harjumaa 11624, Eesti Vabariik.