1. PrivaatsuspoliitikaÜldsättedUABLonas, aadress Ukmergės g. 18 Jonava, registrikood 156871188, tel +370 3495 2681, e-post[email protected](edaspidi: ettevõte) võtab kohustuse kaitsta ja austada teie privaatsust. Palun lugege siintoodutähelepanelikult läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas me teie andmeid kogume ning kuidas neid kasutame.Privaatsuspoliitika sisukord:I Milliseid teie isikuandmeid ja mis eesmärgil me kasutameII Millised isikuandmed avaldame kolmandatele osapoolteleIII Kui kaua me teie isikuandmeid säilitameIV TurundusteatedV Teie õigusedVI Kuidas me kasutame küpsiseidVII Muu tähtis teave isikuandmete kasutuse kohtaVIIITeie privaatsuse kaitsmise sätete muudatusedIX Kuidas meiega ühendust võttaI Milliseid teie isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme1. Me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku ja õigustatud huvi korral teie isikuandmete töötlemiseeesmärgil sõlmida teiega leping ja see kohaselt täita.2. Meie eesmärk on tagada teile sujuv teenusepakkumine, kvaliteetne teenindus ja parim kogemus meieettevõttes, seepärast töötleme selle õigustatud huvi eesmärgil teie isikuandmeid. Teil on õigus selliseandmetöötlusega mis tahes hetkel mitte nõustuda, pöördudes selleks meie poole elektronposti aadressil[email protected]. Kui saame teate teie mittenõustumisest, lõpetame viivitamata andmetöötluse, kuid selleksvõib kuluda kuni 10 päeva.Õigustatud huvi alusel töötleme järgmisi teie tehnilist laadi andmeid.Me töötleme järgmist liiki isikuandmeid:TEIE KOMMUNIKATSIOONIANDMED1.Teie ees-ja perekonnanimi, aadress, elektronposti aadress, telefoninumber:a. e-kauplusest www.lonas.ee soetatud kauba kohaletoimetamiseks teie märgitud maksja ja kättetoimetamiseaadressil;b. teile informatsiooni saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta;c. teie tõelise vanuse teadasaamiseks, sest meie veebilehel osutatavad teenused on ette nähtud üksnes üle 16-aastastele isikutele.2.Teieostu-ja tegevusajalugu, mille moodustavad teie ostud, teie ostukorvis salvestatud tooted ning teietegevus e-posti aadressi ja veebilehe kasutamisel:a. teile toodete müümiseks;b. teenuste ja abi osutamiseks, samuti rahatagastusküsimuste haldamiseks;c.personaliseeritud e-kirjade saatmiseks.3.Teie turundusandmed: Teie nõusolekud saada meie pakkumisi ja uudiskirju, teie elektronposti aadress,kuhu tellite meie uudiskirja tooteuudiste ja pakkumiste kohta.Säilitame neid andmeid kaks aastat.ANDMEDTEHINGU KOHTA1.Teie makseinfo:a. raha vastuvõtmisel ja tagastamisel oma lepingujärgsete kohustuste täitmiseks;b. pettuse ennetamiseks ja tuvastamiseks, et tõkestada pettused ja teha kindlaks pettusejuhtumid.Säilitame neid andmeid kümme aastat.TEHNILISED ANDMEDMe kogume, analüüsime ja edastame teie andmeid, et tagada teile sujuv teenusepakkumine, kvaliteetneteenindus ja parim kogemus meie ettevõttes. Me töötleme teie tehnilisi andmeid, mis on saadudanalüütilistelt teenuseosutajatelt (nagu Google, Facebook).Andmete kogumisel Google Analyticsi tööriistade kaudu töötleme statistilist informatsiooni meie veebilehekülastatavuse, teie kasutatava lehitseja, arvuti, külastuste, meie kodulehel veedetud aja kohta, mitu korda
    2. 2olete meie kodulehte külastanud,milliselt veebilehelt meie kodulehele saabusite, milline otsing teid meiekodulehele tõi.Neid andmeid säilitame kuni kaks aastat.II Millised isikuandmed avaldame kolmandatele isikuteleEttevõte kohustub mitte avaldama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmised juhud:1.kui ostja on nõus isikuandmete avaldamisega;2.tellimuse täitmisel või muude teenuste osutamisel ettevõtte partneritele, kes osutavad kaubakohaletoimetamise või muid ostja tellitud teenuseid;3.grupi teistele ettevõtetele, kui andmed on vajalikud seotud eesmärkide saavutamiseks;4.õiguskaitseinstitutsioonidele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras;5.kui on vajadus tõkestada seaduserikkumine või seda uurida.III Kui kaua me teie isikuandmeid säilitameSäilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik lepingujärgsete kohustuste või seadusjärgsetenõuete täitmiseks. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie nõusoleku alusel sellise isikuandmetetöötlemisega, töödeldakse ja säilitatakse kuni teie nõusoleku tühistamise päevani.IV TurundusteatedMe saadame teile turundusteateid üksnes siis, kui meil on teie nõusolek andmetöötluseks otseturunduseeesmärgil. Teie nõusoleku korral saadame teile e-postiga otseturundusteateid, et oleksite kursis meieuudisteja kampaaniatega ning saaksite tutvuda meie uute toodetega. Kõigil turundusteadete tellijatel on alativõimalus loobuda UAB Lonas või www.lonas.ee saadetavatest turundusteadetest.Seda saab teha:mis tahes e-kirjas, klõpsates uudiskirja tellimusest loobumise viitel, samuti võttes elektronposti teel ühendustmeie klienditeeninduskeskusega ([email protected]). Kui te loobute uudiskirjast, uuendame teie profiili, et teileei saadetaks enam turundusteateid. Palun pidage silmas, et meie süsteemi uuendaminevõib võtta mõnepäeva. Seega kuni teie taotlust ellu viiakse, võite veel mõnda aega otseturundusteateid saada.V Teie õigusedTeil kui isikuandmete subjektil on järgmised õigused:1.Õigus tutvuda oma isikuandmetega. Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiegaseotud isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus tutvuda töödeldavateisikuandmetega koos teatud täiendava teabega. See täiendav teave hõlmab isikuandmete töötlemiseeesmärke, isikuandmete kategooriaid ja isikuandmete saajaid. Me esitame teile teie isikuandmete koopia, kuisellega ei rikuta teiste isikute õiguseid ega vabadusi.2.Õigus nõuda isikuandmete parandamist. Teil on õigus täpsustada kõiki enda ebatäpseid isikuandmeid jatäiendada töötlemiseesmärkidest lähtuvalt kõiki enda ebapiisavaid isikuandmeid.3.Õigus paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust saate kasutada, kui: (i) isikuandmeid ei ole enamnende eesmärkide saavutamiseks vaja, milleks neid koguti või muud moodi töödeldi;(ii) te tühistate omanõusoleku ja andmetöötluseks ei ole muud õiguslikku alust; (iii) te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakskohaldatavates andmekaitseseadustes sätestatud reeglite järgi; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduseeesmärgil või (v)isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Tõsi, juhime teie tähelepanu sellele, et teatudjuhtudel ei saa te seda õigust kohaldatavate erandite tõttu kasutada. Need erandid hõlmavad juhtusid, kusisikuandmeid tuleb töödelda järgmisel eesmärgil: (i) et kasutada eneseväljendus-ja infovabadust; (ii) etjärgida meile kohustuslikke õiguslikke kohustusi või (iii) et esitada, täita või kaitsta õigusjärgseid nõudeid.4.Õigus piirata andmetöötlust. Seda õigust saab kasutada järgmistel juhtudel: (i) kui te vaidlustateisikuandmete täpsuse; (ii) kui isikuandmeid töödeldakse seadusvastaselt, kuid te ei soovi, et needkustutataks; (iii) kui isikuandmeid ei ole enam meie andmetöötluse eesmärkideks tarvis, kuid te palute neidõigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise jaoks, või (iv) kui te ei ole nõus nende töötlemisega avaliku võiõigustatud huvi alusel, siis seni, kuni kontrollitakse teie mittenõustumise alust. Isikuandmetetöötlemispiirangu korral sellel alusel võime me teie isikuandmeid jätkuvalt säilitada, kuidme ei töötle neidenam, välja arvatud: (i) teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise jaoks; (iii) muudefüüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitseks või (iv) olulise avaliku huvi pärast.5.Õigus mitte nõustuda, et me töötleksime teie isikuandmeid teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel,kuid üksnes sellisel määral, kuivõrd me kasutame andmeid avaliku huvi eesmärkidel või meie või kolmanda
    3. 3osapoole õigustatud huve silmas pidades. Kui te ei ole sellega nõus, peatame isikuandmete töötlemisetoimingud, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et andmeid töödeldakse veenvatel seaduslikelpõhjustel, mis on teie huvidest, õigustest ja vabadustest ülesem, või õigusjärgsete nõuete avaldamiseks,täitmiseks või kaitsmiseks.6. Õigus mitte nõustuda, et me töötleksime teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil (sealhulgasprofileerimine otseturunduse eesmärgil). Kui te ei ole sellega nõus, peatame teie isikuandmete töötlemisetoimingud sel eesmärgil.7.Õigus isikuandmete ülekandmisele. Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on (i) teie nõusolek või (ii)lepingu täitmine või teie palvel enne lepingu sõlmimist tehtud tegevused.8.Õigus saada oma isikuandmed süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis. Agaseda ei õigust ei saa kasutada juhul, kui see võib negatiivselt mõjutada teiste õiguseid ja vabadusi.9.Kui arvate, et me rikume teie isikuandmeid töödeldes andmekaitseseadust, on teil õigus esitada kaebusriiklikule andmekaitseinspektsioonile aadressil A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius (www.ada.lt).10.Teil on õigus mis tahes hetkel taganeda oma nõusolekust, millega olete andnud loa enda isikuandmetetöötlemiseks. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist toimunud andmetöötluseõiguslikkust.VI Kuidas me kasutame küpsiseidSarnaselt paljude teistega on ka meie kodulehel kasutusel küpsised. Tegu on väikesemahulisteandmefailidega, mis aitavad meil kiiremini ja usaldusväärsemalt sisu esitada. Kui külastate või kasutate meieveebilehti, samuti kasutate meie teenuseid, tööriistu või sõnumiedastuskanaleid, siis meie või meie volitatudteenuseosutajad võivad kasutada küpsiseid, mis aitavad meil teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemaltteenindada, samuti reklaami eesmärgil.Tavaliselt ei talletata küpsistes mingit informatsiooni, mis võiks tuvastada kasutaja isikusamasuse, kuid teieisiklikku infot, mida me töötleme, võidakse seostada küpsiste saadud ja talletatava informatsiooniga.Kolmandate osapoolte kasutatavad küpsisedMe võime otseturunduse eesmärgil kasutada Google Analyticsi, Facebooki või muude sotsiaalvõrgustikepakutavaid turundus-ja/või reklaamivahendeid, mis aitavad meil küpsiste kogutud informatsiooni põhjalostjate vajadusi analüüsida. Nende teenuseosutajate küpsisepoliitika kohta saab lähemalt teada nendeplatvormidelt.VII Muu tähtis teave isikuandmete kasutuse kohtaLaste isikuandmedMeie veebilehel osutatavad teenused on ette nähtud üksnes vähemalt 16-aastastele isikutele. Kui meil onpõhjendatud kahtlus, ettöötleme siin märgitust nooremas eas isikute andmeid, kõrvaldame nende isikuteandmed andmebaasidest. Kui teil tekib põhjendatud kahtlus, et võime töödelda alla 16-aastaste isikuteandmeid, palun teavitage meid sellest otsekohe e-posti aadressilinfo@lonas.ee.VIII Teie privaatsuse kaitsmise sätete muudatusedMe vaatame oma privaatsuspoliitikat regulaarselt üle, et selles oleks kajastatud, kuidas me teie andmeidtöötleme.Märkimisväärsete muudatuste korral teatame sellest kodulehel või muude vastavate sidevahendite kaudu(näiteks e-posti teel) et te saaksite need muudatused enne meie kodulehe kasutuse jätkamist üle vaadata.IX Kuidas meiega ühendust võttaMe tahame alati oma klientidelt tagasisidet kuulda.Võtke meiega julgelt ühendust, kui:-teil on mingeid küsimusi või tagasisidet meie privaatsuspoliitika kohta;-soovite, et me lõpetaks teie info kasutamise;-soovite kasutada enda kui isikuandmete subjekti õiguseid või esitada kaebuse.Võite isikuandmete töötlemise ja oma õiguste realiseerimise küsimustes meiega ühendust võtta e-postiaadressil[email protected]või saates kirjaliku palve/kaebuse/tagasiside aadressil UABLonas, Ukmergės g. 18,Jonava