Privaatsuspoliitika

   

  Üldsätted

  UAB Lonas, aadress Ukmergės g. 18 Jonava, registrikood 156871188, tel +370 3495 2681, e-post [email protected] (edaspidi: ettevõte) võtab kohustuse kaitsta ja austada teie privaatsust. Palun lugege siintoodu tähelepanelikult läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas me teie andmeid kogume ning kuidas neid kasutame.

   

  Privaatsuspoliitika sisukord:

  I Milliseid teie isikuandmeid ja mis eesmärgil me kasutame

  II Millised isikuandmed avaldame kolmandatele osapooltele

  III Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

  IV Turundusteated

  V Teie õigused

  VI Kuidas me kasutame küpsiseid

  VII Muu tähtis teave isikuandmete kasutuse kohta

  VIII Teie privaatsuse kaitsmise sätete muudatused

  IX Kuidas meiega ühendust võtta

   

  I Milliseid teie isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme

  1. Me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku ja õigustatud huvi korral teie isikuandmete töötlemise eesmärgil sõlmida teiega leping ja see kohaselt täita.

  2. Meie eesmärk on tagada teile sujuv teenusepakkumine, kvaliteetne teenindus ja parim kogemus meie ettevõttes, seepärast töötleme selle õigustatud huvi eesmärgil teie isikuandmeid. Teil on õigus sellise andmetöötlusega mis tahes hetkel mitte nõustuda, pöördudes selleks meie poole elektronposti aadressil [email protected] Kui saame teate teie mittenõustumisest, lõpetame viivitamata andmetöötluse, kuid selleks võib kuluda kuni 10 päeva.

  Õigustatud huvi alusel töötleme järgmisi teie tehnilist laadi andmeid.

   

  Me töötleme järgmist liiki isikuandmeid:

  TEIE KOMMUNIKATSIOONIANDMED

  1. Teie ees- ja perekonnanimi, aadress, elektronposti aadress, telefoninumber:

  a. e-kauplusest www.lonas.ee soetatud kauba kohaletoimetamiseks teie märgitud maksja ja kättetoimetamise aadressil;

  b. teile informatsiooni saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta;

  c. teie tõelise vanuse teadasaamiseks, sest meie veebilehel osutatavad teenused on ette nähtud üksnes üle 16-aastastele isikutele.

  2. Teie ostu- ja tegevusajalugu, mille moodustavad teie ostud, teie ostukorvis salvestatud tooted ning teie tegevus e-posti aadressi ja veebilehe kasutamisel:

  a. teile toodete müümiseks;

  b. teenuste ja abi osutamiseks, samuti rahatagastusküsimuste haldamiseks;

  c. personaliseeritud e-kirjade saatmiseks.

  3. Teie turundusandmed: Teie nõusolekud saada meie pakkumisi ja uudiskirju, teie elektronposti aadress, kuhu tellite meie uudiskirja tooteuudiste ja pakkumiste kohta.

  Säilitame neid andmeid kaks aastat.

   

  ANDMED TEHINGU KOHTA

  1. Teie makseinfo:

  a. raha vastuvõtmisel ja tagastamisel oma lepingujärgsete kohustuste täitmiseks;

  b. pettuse ennetamiseks ja tuvastamiseks, et tõkestada pettused ja teha kindlaks pettusejuhtumid.

  Säilitame neid andmeid kümme aastat.

   

  TEHNILISED ANDMED

  Me kogume, analüüsime ja edastame teie andmeid, et tagada teile sujuv teenusepakkumine, kvaliteetne teenindus ja parim kogemus meie ettevõttes. Me töötleme teie tehnilisi andmeid, mis on saadud analüütilistelt teenuseosutajatelt (nagu Google, Facebook).

  Andmete kogumisel Google Analyticsi tööriistade kaudu töötleme statistilist informatsiooni meie veebilehe külastatavuse, teie kasutatava lehitseja, arvuti, külastuste, meie kodulehel veedetud aja kohta, mitu korda olete meie kodulehte külastanud, milliselt veebilehelt meie kodulehele saabusite, milline otsing teid meie kodulehele tõi.

  Neid andmeid säilitame kuni kaks aastat.

   

  II Millised isikuandmed avaldame kolmandatele isikutele

  Ettevõte kohustub mitte avaldama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmised juhud:

  1. kui ostja on nõus isikuandmete avaldamisega;

  2. tellimuse täitmisel või muude teenuste osutamisel ettevõtte partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamise või muid ostja tellitud teenuseid;

  3. grupi teistele ettevõtetele, kui andmed on vajalikud seotud eesmärkide saavutamiseks;

  4. õiguskaitseinstitutsioonidele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras;

  5. kui on vajadus tõkestada seaduserikkumine või seda uurida.

   

  III Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

  Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik lepingujärgsete kohustuste või seadusjärgsete nõuete täitmiseks. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie nõusoleku alusel sellise isikuandmete töötlemisega, töödeldakse ja säilitatakse kuni teie nõusoleku tühistamise päevani.

   

  IV Turundusteated

  Me saadame teile turundusteateid üksnes siis, kui meil on teie nõusolek andmetöötluseks otseturunduse eesmärgil. Teie nõusoleku korral saadame teile e-postiga otseturundusteateid, et oleksite kursis meie uudiste ja kampaaniatega ning saaksite tutvuda meie uute toodetega. Kõigil turundusteadete tellijatel on alati võimalus loobuda UAB Lonas või www.lonas.ee saadetavatest turundusteadetest.

   

  Seda saab teha:

  mis tahes e-kirjas, klõpsates uudiskirja tellimusest loobumise viitel, samuti võttes elektronposti teel ühendust meie klienditeeninduskeskusega ([email protected]). Kui te loobute uudiskirjast, uuendame teie profiili, et teile ei saadetaks enam turundusteateid. Palun pidage silmas, et meie süsteemi uuendamine võib võtta mõne päeva. Seega kuni teie taotlust ellu viiakse, võite veel mõnda aega otseturundusteateid saada.

   

  V Teie õigused

  Teil kui isikuandmete subjektil on järgmised õigused:

  1. Õigus tutvuda oma isikuandmetega. Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega koos teatud täiendava teabega. See täiendav teave hõlmab isikuandmete töötlemise eesmärke, isikuandmete kategooriaid ja isikuandmete saajaid. Me esitame teile teie isikuandmete koopia, kui sellega ei rikuta teiste isikute õiguseid ega vabadusi.

  2. Õigus nõuda isikuandmete parandamist. Teil on õigus täpsustada kõiki enda ebatäpseid isikuandmeid ja täiendada töötlemiseesmärkidest lähtuvalt kõiki enda ebapiisavaid isikuandmeid.

  3. Õigus paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust saate kasutada, kui: (i) isikuandmeid ei ole enam nende eesmärkide saavutamiseks vaja, milleks neid koguti või muud moodi töödeldi; (ii) te tühistate oma nõusoleku ja andmetöötluseks ei ole muud õiguslikku alust; (iii) te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldaks kohaldatavates andmekaitseseadustes sätestatud reeglite järgi; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil või (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Tõsi, juhime teie tähelepanu sellele, et teatud juhtudel ei saa te seda õigust kohaldatavate erandite tõttu kasutada. Need erandid hõlmavad juhtusid, kus isikuandmeid tuleb töödelda järgmisel eesmärgil: (i) et kasutada eneseväljendus- ja infovabadust; (ii) et järgida meile kohustuslikke õiguslikke kohustusi või (iii) et esitada, täita või kaitsta õigusjärgseid nõudeid.

  4. Õigus piirata andmetöötlust. Seda õigust saab kasutada järgmistel juhtudel: (i) kui te vaidlustate isikuandmete täpsuse; (ii) kui isikuandmeid töödeldakse seadusvastaselt, kuid te ei soovi, et need kustutataks; (iii) kui isikuandmeid ei ole enam meie andmetöötluse eesmärkideks tarvis, kuid te palute neid õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise jaoks, või (iv) kui te ei ole nõus nende töötlemisega avaliku või õigustatud huvi alusel, siis seni, kuni kontrollitakse teie mittenõustumise alust. Isikuandmete töötlemispiirangu korral sellel alusel võime me teie isikuandmeid jätkuvalt säilitada, kuid me ei töötle neid enam, välja arvatud: (i) teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise jaoks; (iii) muude füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitseks või (iv) olulise avaliku huvi pärast.

  5. Õigus mitte nõustuda, et me töötleksime teie isikuandmeid teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kuid üksnes sellisel määral, kuivõrd me kasutame andmeid avaliku huvi eesmärkidel või meie või kolmanda osapoole õigustatud huve silmas pidades. Kui te ei ole sellega nõus, peatame isikuandmete töötlemise toimingud, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et andmeid töödeldakse veenvatel seaduslikel põhjustel, mis on teie huvidest, õigustest ja vabadustest ülesem, või õigusjärgsete nõuete avaldamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

  6. Õigus mitte nõustuda, et me töötleksime teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profileerimine otseturunduse eesmärgil). Kui te ei ole sellega nõus, peatame teie isikuandmete töötlemise toimingud sel eesmärgil.

  7. Õigus isikuandmete ülekandmisele. Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on (i) teie nõusolek või (ii) lepingu täitmine või teie palvel enne lepingu sõlmimist tehtud tegevused.

  8. Õigus saada oma isikuandmed süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis. Aga seda ei õigust ei saa kasutada juhul, kui see võib negatiivselt mõjutada teiste õiguseid ja vabadusi.

  9. Kui arvate, et me rikume teie isikuandmeid töödeldes andmekaitseseadust, on teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile aadressil A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius (www.ada.lt).

  10. Teil on õigus mis tahes hetkel taganeda oma nõusolekust, millega olete andnud loa enda isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist toimunud andmetöötluse õiguslikkust.

   

  VI Kuidas me kasutame küpsiseid

  Sarnaselt paljude teistega on ka meie kodulehel kasutusel küpsised. Tegu on väikesemahuliste andmefailidega, mis aitavad meil kiiremini ja usaldusväärsemalt sisu esitada. Kui külastate või kasutate meie veebilehti, samuti kasutate meie teenuseid, tööriistu või sõnumiedastuskanaleid, siis meie või meie volitatud teenuseosutajad võivad kasutada küpsiseid, mis aitavad meil teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenindada, samuti reklaami eesmärgil.

  Tavaliselt ei talletata küpsistes mingit informatsiooni, mis võiks tuvastada kasutaja isikusamasuse, kuid teie isiklikku infot, mida me töötleme, võidakse seostada küpsiste saadud ja talletatava informatsiooniga.

   

  Kolmandate osapoolte kasutatavad küpsised

  Me võime otseturunduse eesmärgil kasutada Google Analyticsi, Facebooki või muude sotsiaalvõrgustike pakutavaid turundus- ja/või reklaamivahendeid, mis aitavad meil küpsiste kogutud informatsiooni põhjal ostjate vajadusi analüüsida. Nende teenuseosutajate küpsisepoliitika kohta saab lähemalt teada nende platvormidelt.

   

  VII Muu tähtis teave isikuandmete kasutuse kohta

  Laste isikuandmed

  Meie veebilehel osutatavad teenused on ette nähtud üksnes vähemalt 16-aastastele isikutele. Kui meil on põhjendatud kahtlus, et töötleme siin märgitust nooremas eas isikute andmeid, kõrvaldame nende isikute andmed andmebaasidest. Kui teil tekib põhjendatud kahtlus, et võime töödelda alla 16-aastaste isikute andmeid, palun teavitage meid sellest otsekohe e-posti aadressil [email protected]

   

  VIII Teie privaatsuse kaitsmise sätete muudatused

  Me vaatame oma privaatsuspoliitikat regulaarselt üle, et selles oleks kajastatud, kuidas me teie andmeid töötleme.

  Märkimisväärsete muudatuste korral teatame sellest kodulehel või muude vastavate sidevahendite kaudu (näiteks e-posti teel) et te saaksite need muudatused enne meie kodulehe kasutuse jätkamist üle vaadata.

   

  IX Kuidas meiega ühendust võtta

  Me tahame alati oma klientidelt tagasisidet kuulda.

  Võtke meiega julgelt ühendust, kui:

  - teil on mingeid küsimusi või tagasisidet meie privaatsuspoliitika kohta;

  - soovite, et me lõpetaks teie info kasutamise;

  - soovite kasutada enda kui isikuandmete subjekti õiguseid või esitada kaebuse.

  Võite isikuandmete töötlemise ja oma õiguste realiseerimise küsimustes meiega ühendust võtta e-posti aadressil [email protected] või saates kirjaliku palve/kaebuse/tagasiside aadressil UAB Lonas, Ukmergės g. 18, Jonava.