Kauba vahetus ja tagastuseeskiri
Üldsätted

1.1. See kauba vahetamise ja tagastuse eeskiri (edaspidi – Tagastamise eeskiri) kehtib kaubale, mida LONAS EESTI OÜ, juriidilise isiku registrikood 14813669, asukohaaadress Roosikrantsi tn 2-1169 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Eesti, tel. +372 555 14900, e-post: e-pood@lonas.ee (edaspidi – Lonas), müüb oma tarbijatele (edaspidi – Klient).

1.2. Lonas kirjeldab käesolevaga teavet, mis tuleb edastada Kliendile vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

1.3. Kvaliteetse kauba vahetamist käsitletakse kui kvaliteetse kauba tagastamist ja teise kauba ostmist, s.t. kvaliteetse kauba vahetamisel teise kauba vastu tuleb juhinduda selles Tagastamise eeskirjas sätestatud kaupade tagastamise tingimustest.

1.4. Selles kauba vahetamise ja tagastamise eeskirjas suure tähega kirjutatud mõisteid, välja arvatud siis, kui kontekst nõuab teisiti, selgitatakse nii, nagu ka Lonase ja Kliendi vahel sõlmitud Ostu-müügilepingus.

Kvaliteetsete toodete vahetus- ja tagastustingimused ja kord

2.1. Klient võib tagastada kvaliteetse toote ja/või vahetada selle analoogse vastu või teise toote vastu või saada tagasi kauba eest makstud raha 14 kalendripäeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast (kui vastavas Kliendile esitatud dokumendis ei ole sätestatud pikemat ajavahemikku).

2.1.1. Kui kaup on ostetud Lonase müügisalongist,  on Kliendil erandjuhtudel õigus tagastada, Lonasel aga heas tahtes vastu võtta kasutamata ja pakendist välja võtmata kvaliteetset kaupa, välja arvatud kaup, mis on valmistatud vastavalt Kliendi esitatud spetsifikatsioonidele või on toodetud, kohandades neid vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms), neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul sellise kauba kohaletoimetamise päevast. Tagastatav kvaliteetne kaup peab olema kasutamata ja pakendist välja võtmata.

2.1.2. Kui kaup on ostetud Lonase e-kauplusest www.lonas.ee, on Kliendil õigus tagastada kasutamata ja pakendist välja võtmata kvaliteetne kaup, välja arvatud kaup, mis on valmistatud vastavalt Kliendi esitatud spetsifikatsioonidele või on toodetud, kohandades neid vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms), neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul sellise kauba kohaletoimetamise päevast. Tagastatav kvaliteetne kaup peab olema kasutamata ja pakendist välja võtmata.

2.1.3. Lonas ei vaheta ega võta vastu tagastatavaid kasutatud ja pakendist välja võetud mittekvaliteetseid kaupu, samuti neid mittekvaliteetseid kaupu, mis on valmistatud vastavalt Kliendi spetsifikatsioonidele või on toodetud, kohandades neid vastavalt Kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms).

2.2. Raha tagastamise ja/või kauba vahetamise garantiid saab Klient kasutada, kui kaup on kasutamata ja pakendist välja võtmata. Tagastatav kaup peab olema rikkumata, ei tohi olla kaotanud kaubanduslikku välimust, peavad olema säilinud kasutamisomadused ja Kliendil on tõendeid, mis kinnitavad, et ese on ostetud Lonasest.

2.3Kvaliteetse kauba tagastamisel nõustub Klient, et tagastatud eset hindavad veel kord ka Lonase esindajad.  Pärast tagastatud kauba kvaliteedi hindamist ja veendumist, et tagastatav kvaliteetne kaup vastab selles Tagastamise eeskirjas kindlaksmääratud nõuetele, tagastatakse raha neljateistkümne päeva jooksul alates kauba kättesaamise või ükskõik millisesse müügikohta kohaletoimetamise päevast.  Kui kaup ei vasta selles Tagastamise eeskirjas sätestatud nõuetele, tagastatakse see Kliendile. Lonas peab viivitamatult võtma ühendust Kliendiga tema nimetatud kontaktandmetel kauba Kliendile kättetoimetamise viisi kokkuleppimiseks. Kui tagastatud kaup ei vasta selle Tagastamise eeskirja nõuetele, Klient aga keeldub tagastatud kaupa vastu võtmast või kaupa ei saa Kliendile tagastada Lonasest sõltumatutel põhjustel, hoiab Lonas toodet kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva viimasest Lonase kontaktist Kliendiga kauba üleandmise viisi asjus.

2.4. Tagastatav kasutamata ja pakendist välja võtmata kaup peab vastama alljärgnevatele nõuetele:

2.4.1. Tagastatav kaup peab olema originaalses, kahjustamata pakendis;

2.4.2. Tagastatav kaup peab olema Kliendi poolt rikkumata, peavad olema säilinud kõik kauba kasutamisomadused, kaup peab olema sama komplektsusega (sh kingitused ja muud lisad) nagu Kliendini jõudmise hetkel;

2.4.3. Tagastatav kaup peab olema Kliendi poolt kasutamata;

2.4.4. Tagastatav kaup, mis ei kuulu Ostu-müügilepingus sätestatud Kliendi õiguse punkti alla, st kaup, mis oli valmistatud vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele või oli toodetud, kohandades seda vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele (ebastandardsed mõõtmed, kattematerjali värv, valitud kangaga voodid jms), tagastamisele ei kuulu.

2.5. Kauba tagastamisel täidetakse kauba tagastamise akt (Eeskirja lisa nr. 1), mis esitatakse müüjale koos tagastatava kaubaga.

2.6. Kauba tagastamise aktile lisatakse kassatšekk või ostu-müügitšekk või muu kauba Lonasest ostu-müüki kinnitav dokument (käibemaksuarve, arve, maksekaardi väljavõte, maksekaardiga tasumise tšekk jne). Kui Klient ei esita kauba ostu-müügidokumenti, vahetatakse kaup välja või täidetakse muud kauba tagastamise aktis sätestatud Kliendi nõuded vaid Lonase nõusolekul.

2.7. Tagastamise eeskirjade punktis 2.4.1. ja punktis 2.4.3. sätestatud nõuded ei kehti sel juhul, kui nende Tagastamise eeskirjade punkti 3 alusel annab Lonas kauba katsetamise tähtaja.

2.8Kõik kaebused võib esitada LONAS EESTI OÜ e-postiga kvalitate@lonas.lv, telefonil +370 601 95 194, või kirjalikult LONAS EESTI OÜ, asukohaaadress Roosikrantsi tn 2-1169 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Eesti. Lonasel on õigus menetleda kaebusi 30 (kolmkümmend) päeva nende saamise päevast, välja arvatud siis, kui Eesti Vabariigi seadustes on sätestatud teistsugused tähtajad. Keerulistel juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümnele) päevale. Vastused kaebustele esitatakse Kliendile e-kirjaga, telefoni teel või Kliendi nimetatud aadressil.

2.9. Kauba tagastab Klient oma transpordiga, välja arvatud siis, kui kaup on tagastatud seoses halva kvaliteediga, kattes 5 eurot (käibemaksuga) halduskulu. Kui kaup tagastatakse Lonase transpordiga, kehtib kogu Eestis 15 euro suurune (käibemaksuga) tasu: 10 eurot (käibemaksuga) transpordikulu ja 5 eurot (käibemaksuga) halduskulu.

2.10. Kõik kaebused võib esitada LONAS EESTI OÜ e-postiga kvalitate@lonas.lv, telefonil +370 601 95 194, või kirjalikult LONAS EESTI OÜ, asukohaaadress Roosikrantsi tn 2-1169 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Eesti. Lonasel on õigus menetleda kaebusi 30 (kolmkümmend) päeva nende saamise päevast, välja arvatud siis, kui Eesti Vabariigi seadustes on sätestatud teistsugused tähtajad. Keerulistel juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümnele) päevale. Vastused kaebustele esitatakse Kliendile e-kirjaga, telefoni teel või Kliendi nimetatud aadressil.

Toote prooviperiood

Lonas võib teatud toodetele anda prooviperioodi. Kauba prooviperiood on esitatud Ostu-müügilepingus või kauba kasutusjuhendis (Garantiikirjas). Kauba prooviperioodil on Kliendil õigus asendada kasutatud toode (kui Klient vahetab välja kasutatud toote, kehtivad Ostu-müügilepingus sätestatud õigused). Prooviperiood kehtib vaid siis, kui see on kantud Ostu-müügilepingusse või kauba kasutusjuhendisse (Garantiikirja).

*Kolmevärvilisele madratsikollektsioonile (Tyla®, Tyla®Plius, Harmonija®, Harmonija®Plius, Mūza®,Mūza®Plius) kehtib 30-päevane prooviaeg, mille jooksul saab soetatud kvaliteetse madratsi vahetada ühekorra mis tahes muu kolmevärvilise kollektsiooni madratsi vastu.

Vahetus ei ole võimalik eritellimusel valmistatud ebastandardsete mõõtudega madratsite, muude ebastandardsete spetsifikatsioonide (kattematerjal, värv jne) alusel toodetud madratsite puhul, kui on kahjustatud kattematerjal/ hügieeniline madratsi kangas ja/ või plomm. Standardsete mõõtudega madratsid ja nende kattematerjalid leiab aadressil www.lonas.ee.

Mittekvaliteetse kauba tagastamise tingimused ja kord

4.1 Kui on ostetud mittekvaliteetne kaup, on Kliendil Eesti Vabariigi seadustes sätestatud õigused.

4.2. Seaduse alusel kehtiva garantiiperioodi (2 aastat, v.a. siis, kui Lonas sätestab teisiti) ajal on mittekvaliteetsete kaupade tagastamine Eesti Vabariigi territooriumil Kliendile tasuta.

4.3. Seaduse alusel kehtiva garantiiperioodi (2 aastat, v.a. siis, kui Lonas sätestab teisiti) ajal võib Klient nõuda, et kaubaga seotud puudused kõrvaldatakse tasuta, mittekvaliteetne kaup asendatakse analoogse või muu kvaliteetse kaubaga, nõuda, et vähendatakse kauba hinda, või lõpetada ühepoolselt leping ja nõuda tasutud raha tagastamist. Kliendil ei ole õigust lepingut katkestada, kui kauba puudujääk on väheoluline. Kui Klient soovib asendada mittekvaliteetse kauba uue, kallima kauba vastu, tasub Klient suurema hinnavahe.

4.4. Kauba kaubandusliku garantii tähtaeg ja selle kohaldamise tingimused on täpsustatud juhendis, mille Klient saab koos kaubaga, või muus kaubale lisatud dokumendis (Garantiikiri). Garantiiperioodi hakatakse arvutama kauba kohaletoimetamise kuupäevast.

4.5. Pärast kaubale antud garantii kasutamist kauba garantiiaega ümber arvutama ei hakata – garantiiaega arvestatakse kauba esmase kättetoimetamise kuupäevast. Perioodi, mille jooksul Klient ei saanud kaupa puuduste tõttu kasutada, garantiiperioodile ei lisata.

4.6. Kauba (kaupade) vahetamisel tarnitakse kaup hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Kliendi tellimuse vastuvõtmise kuupäevast, kui Klient ja Lonas pole kokku leppinud ja ette näinud teisiti

Kauba eest tasumise ja kohaletoimetamise kord

5.1. Kui Klient maksab valitud veebipanga kaudu ülekandega ettemaksuks kauba täishinna, tähendab kauba kohaletoimetamine Kliendile ka Lonase kinnitust, et kauba eest on nõuetekohaselt tasutud – sel juhul kirjutab Klient alla kauba kättesaamist kinnitavatele asjakohastele dokumentidele. Kauba eest sularahas või pangakaardiga tasumisel kohaletoimetamise / vastuvõtmise hetkel allkirjastatakse vastavad dokumendid, mis kinnitavad kauba kättesaamise ja selle eest tasumise fakti.

5.2 Kauba kohaletoimetamise tähtaeg valitakse müügi hetkel ja see võib kesta 4 kuni 33 tööpäeva alates Kliendi tellimuse vastuvõtmise kuupäevast, kui Klient ja Lonas ei ole kokku leppinud ja ette näinud teisiti.

5.3 Valmistatud ja kohaletoimetamiseks ette valmistatud kaupu, mille eest Klient on tasunud, hoitakse laos kokkulepitud tarnetähtajani, välja arvatud siis, kui Lonas ja Klient on kokku leppinud teisiti. Kui Klient keeldub kaupa vastu võtmast pärast kokkulepitud kohaletoimetamise kuupäeva, võetakse iga tähtaja ületanud kalendripäeva eest 1 euro suurust hoiutasu. Valmis ja kohaletoimetamiseks ettevalmistatud Kliendi kaupu, mille eest ei ole tasutud, hoitakse laos 14 kalendripäeva, kui Lonas ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.

5.4. Kauba nimetus ja peamised omadused on esitatud kauba kasutamise juhendis, mis on lisatud saadetisele.

 

Toodete kasutussoovitused ja garantiihoolduse üldtingimused

Kolmevärvilise madratsikollektsiooni kasutamise soovitused ja üldised garantiiteeninduse tingimused leiate  siit.

Voodite kasutamise soovitused ja üldised garantiiteeninduse tingimused leiate  siit.

Üldised toodete kasutamise soovitused ja garantiiteeninduse tingimused leiate siit.

Kui on küsimusi

Kui on küsimusi, võtke ühendust Lonasega e-posti teel aadressil e-pood@lonas.ee, telefonil +372 555 14900, või kirjalikult LONAS EESTI OÜ, asukohaaadress Roosikrantsi tn 2-1169 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Eesti. Oleme Teile alati abiks ja anname kogu vajaliku teabe.